Ako vam treba naša pomoć ili imate pitanja

Osnovna delatnost

Stambena agencija obavlja delatnost od javnog interesa u skladu sa Zakonom.
Odluku o organizovanju Fonda za solidarnu stambenu izgradnju kao Stambena agencija Grada Novog Sada, i Statuta Stambene agencije Grada Novog Sada.

Šifra delatnosti : 6820 Iznajmljivanje vlastitih i iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima .

 • Iznajmljivanje vlastitih i iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima
 • Organizovanje izvođenja vlastitih projekata u svrhe poslovanja
 • Prikupljanje potrebnih podataka potrebnih za izradu i utvrđivanje stambene politike Grada Novog Sada (snimanje i analiza postojećeg stambenog fonda i utvrđivanja stambenih potreba i dr.)
 • Upravljanje projektima izgradnje stanova za socijalno stanovanje za izdavanje u zakup na određeno vreme, bez mogućnosti otkupa ili kupovine, odnosno bez mogućnosti sticanja svojine na njima otkupom
 • Upravljanja izgradnjom stanova za prodaju po neprofitnim uslovima i ugovaranje prodaje tih stanova
 • Izrade programa za realizaciju utvrđene stambene politike Grada Novog Sada
 • Upravljanja u vezi sa korišćenjem i održavanjem stanova za socijalno stanovanje koji se izdaju u zakup (naplata zakupnine, otplate kredita prema Republičkoj agenciji i drugim zajmodavcima, organizovanje poslova održavanja stanova za socijalno stanovanje i dr.)
 • Koji se odnose na izbor stanova za socijalno stanovanje, ugovaranje zakupa i kupovine stanova, naplate zakupnine u saradnji sa institucijama socijalne zaštite i organima Grada Novog Sada
 • Razvijanje novih programa finansiranja socijalnog stanovanja i podstiče partnerski odnos između javnog i privatnog sektora u oblasti socijalnog stanovanja
 • Staranja da najmanje 10% stanova namenjenih za socijalno stanovanje bude izgrađeno u skladu sa standardima pristupačnosti objektima od javnog interesa, u skladu sa propisima koji uređuju oblast planiranja i izgradnje
 • Obavlja i druge poslove u oblasti socijalnog stanovanja od značaja za Grad Novi Sad