Ako vam treba naša pomoć ili imate pitanja

Služba pripreme, izgradnje, nadžora i održavanja stanova

U Službi pripreme, igradnje, nadzora i održavanja obavljaju se sledeći poslovi:

  1. pribavljanje uslova za projektovanje i sprovodjenje postupka dodele radova u delu projektovanja i izgradnje,
  2. pribavljanje lokacijskih uslova za gradjevinske dozvole, pribavljanje gradjevinske dozvole, saglasnosti na projektnu dokumentaciju,
  3. stručni nadzor u toku izgradnje objekata,rekonstrukcije, dogradnje,
  4. praćenje dinamike izvođenja radova i kontrole izvršenih radova i odobravanje izvođenja naknadnih i nepredviđenih radova;
  5. overe situacija, faktura u pogledu količina, organizovanje tehničkog prijema objekata, obezbeđenje uslova za dobijanje upotrebne dozvole,
  6. evidencije stanova za socijalno stanovanje, investiciono tehničko održavanje,
  7. drugi poslovi iz delokruga rada Stambene agencije.